Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Filia Gifts en Sieraden, gevestigd te Baarn, Utrecht, Nederland (geen fysieke winkel).
Url: www.filiagifts.nl
Webmail: info@filiagifts.nl
KvK-nummer: 81256892


Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat
de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van
onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en
aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument
of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan
de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een
geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product
niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor
het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten
is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of
de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het
einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 – Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van
de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.


Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.